Декларация за действителен собственик на капитал

Други

Попълва се от представляващия ЮЛ в уверение на това, че действителен собственик на капитала на същото е физическо лице (чиито данни се попълват във формуляра).