Декларация за удържане на авансов ДДФЛ през 4-то тримесечие на 2016 г.

ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Декларациите се попълват, когато заето лице на граждански договор или наемодателя (при сключени договори за наем) желаят да им бъде удържан от работодателя/наемателя ЮЛ авансово ДДФЛ през 4-то тримесечие на 2016 г.