Формуляри

Заглавие Нормативен актsort descending
Декларация за закрила КТ - Кодекс на труда
Молба за отпуск КТ - Кодекс на труда
Искане за изплащане на възнаграждение по банкова сметка КТ - Кодекс на труда
Декларация за удържане на авансов ДДФЛ през 4-то тримесечие на 2016 г. ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане
Декларация за осигурителен доход КСО - Кодекс за социално осигуряване
Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи ЗСч - Закон за счетоводството
Заповед за инвентаризация ЗСч - Закон за счетоводството
Заповед за командировка в страната НКС - Наредбата за командировките в страната
Декларация за действителен собственик на капитал Други
Декларация за истинност на заявени обстоятелства Други
Декларация при постъпване на работа Други
Пътен лист Други
Декларация за вътрешните документи Други
Авансов отчет НСКСЧ - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Заповед за командировка в чужбина НСКСЧ - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина