Формуляри

Заглавиеsort ascending Нормативен акт
Пътен лист Други
Молба за отпуск КТ - Кодекс на труда
Искане за изплащане на възнаграждение по банкова сметка КТ - Кодекс на труда
Заповед за командировка в чужбина НСКСЧ - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Заповед за командировка в страната НКС - Наредбата за командировките в страната
Заповед за инвентаризация ЗСч - Закон за счетоводството
Декларация при постъпване на работа Други
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане
Декларация за удържане на авансов ДДФЛ през 4-то тримесечие на 2016 г. ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Декларация за осигурителен доход КСО - Кодекс за социално осигуряване
Декларация за истинност на заявени обстоятелства Други
Декларация за закрила КТ - Кодекс на труда
Декларация за действителен собственик на капитал Други
Декларация за вътрешните документи Други
Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи ЗСч - Закон за счетоводството
Авансов отчет НСКСЧ - Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина